GigsGigsCloud中文网
www.gigsgigscloudcn.com

GigsGigsCloud优惠码整理与优惠码使用教程分享

GigsGigsCloud优惠码是比较少见的,只有特定的促销才会推出优惠码/折扣码,本文GigsGigsCloud中文网整理分享中文网专属优惠码,可用于香港、新加坡、美西、日本、马来西亚多个机房,可用户VPS、VDS、独立服务器、CDN多个套餐。

 

一、GigsGigsCloud优惠码整理

GigsGigsCloud官网:gigsgigscloud.com

如果你是经常用GigsGigsCloud的朋友那么肯定会知道,GigsGigsCloud很少会放优惠码出来,基本官网给的价格所见即所得,不能使用通用的优惠码获得价格上的优惠。

一般来说,重大节日如双11促销、黑五促销、春节促销等,GigsGigsCloud会推出限量优惠码,这时候可以使用优惠码获得优惠,或者是GigsGigsCloud现金充值卷,其他时候都不会推出通用优惠码的,而最新的GigsGigsCloud优惠内容可以参考GigsGigsCloud中文网提供的GigsGigsCloud优惠专栏,此专栏会实时更新GigsGigsCloud最新的优惠促销活动,大家可以看看有没有适合自己的优惠活动:GigsGigsCloud优惠

下面的GigsGigsCloud优惠码均是GigsGigsCloud中文网专属优惠码,只能使用一次(部分用户反映只有新用户才能使用优惠码,否则会提示“This coupon cannot be applied to your order”,所以可以先重新注册一个账号再使用优惠码),下面所有优惠码在原价的基础上优惠5%,续费原价,GigsGigsCloud除非活动不会放出循环折扣码,所以建议大家在选购时可以选择付款周期长一些的方案,例如季付或者年付。

优惠码可用方案方案介绍
341YFSK8Q2I9VDS - HK, SG, USVDS,包括香港VDS、新加坡VDS、美国VDS。

可用套餐:
HK VDS: VDSHK-CN-E3-01 HK VDS: VDSHK-CN-E3-02 HK VDS: VDSHK-CN-E3-03 HK VDS: VDSHK-CN-E3-04 HK VDS: VDSHK-CN-E5-01 HK VDS: VDSHK-CN-E5-02 HK VDS: VDSHK-CN-E5-03 HK VDS: VDSHK-CN-E5-04 HK VDS: VDSHK-CN-E5-SSD-01 US VDS: LAX VDS-CN-01 SG VDS: SG-CN-VDS-E5-01 SG VDS: SG-CN-VDS-E5-02 SG VDS: SG-CN-VDS-E5-03 SG VDS: SG-CN-VDS-E5-04 US VDS: LAX VDS-ANTIDDOS-01 HK VDS: VDSHK-CN-AMD-ANTIDDOS-01 HK VDS: VDSHK-CN-AMD-ANTIDDOS-02
PC6KKC7Y8VIEDedicated Server, HK, SG, MY独立服务器,包括香港服务器、新加坡服务器、马来西亚服务器、美国服务器、日本服务器。

可用套餐:
DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) DUAL INTEL XEON QUAD CORE L5630 CPU DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) SINGLE INTEL XEON L5630 CPU DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) SINGLE / DUAL INTEL XEON E5 CPU DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (SG) SINGLE INTEL XEON SIX CORE E5 CPU DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) INTEL XEON E3 + DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (LAX) INTEL XEON E3-V5 WITH PREMIUM CN ANTIDDOS DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) INTEL XEON E3 WITH CN2 ANTIDDOS DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) SINGLE INTEL XEON E5 CPU WITH CN2 ANTIDDOS DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) DUAL INTEL XEON E5 CPU WITH CN2 ANTIDDOS DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (LAX) INTEL XEON E3-V2 WITH PREMIUM CN ANTIDDOS DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (LAX) INTEL XEON E3-V6 WITH PREMIUM CN ANTIDDOS DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (JP) INTEL XEON E3 - CN2 GIA DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (JP) INTEL XEON E3 WITH SOFTBANK DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (JP) INTEL XEON E3 -100MBPS DEDICATED SOFTBANK DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (JP) INTEL XEON E3 -1GBPS DEDICATED SOFTBANK DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (MY) INTEL XEON E3+ DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) INTEL XEON E3+ WITH HK CN2 GIA DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (HK) DUAL INTEL XEON E5 CPU, 32CORE DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (LAX) DUAL INTEL XEON E5 WITH PREMIUM CN ANTIDDOS DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (LAX) SINGLE INTEL XEON E5 WITH PREMIUM CN ANTIDDOS
76RNAHN19TXKSimpleCloud- HKG , V, K, K-GLOBAL香港SimpleCloud。

可用套餐:
HKG CLOUD WITH STANDARD CHINA ACCESS: HKG: CN STANDARD - K01.MINI HKG CLOUD WITH STANDARD CHINA ACCESS: HKG: CN STANDARD - K02.MINI HKG CLOUD WITH STANDARD CHINA ACCESS: HKG: CN STANDARD - K03.MINI HKG CLOUD WITH STANDARD CHINA ACCESS: HKG: CN STANDARD - K01.MEGA HKG CLOUD WITH STANDARD CHINA ACCESS: HKG: CN STANDARD - K02.MEGA HKG CLOUD WITH STANDARD CHINA ACCESS: HKG: CN STANDARD - K03.MEGA HKG CLOUD WITH ASIA GLOBAL ROUTE: HKG: GLOBAL - K01 HKG CLOUD WITH ASIA GLOBAL ROUTE: HKG: GLOBAL - K02 HKG CLOUD WITH ASIA GLOBAL ROUTE: HKG: GLOBAL - K03 HKG CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: HKG: CN PREMIUM - V1 HKG CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: HKG: CN PREMIUM - V2 HKG CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: HKG: CN PREMIUM - V3
JH98KZMEC4N0SimpleCloud- US, LAX, V, XD美国SimpleCloud。

可用套餐:
LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: LAX: SIMPLECLOUD V01 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: LAX: SIMPLECLOUD V02 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: LAX: SIMPLECLOUD V03 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA OPTIMIZED DDOS PROTECTION: LAX: SIMPLECLOUD XD01 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA OPTIMIZED DDOS PROTECTION: LAX: SIMPLECLOUD XD02 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: LAX: SIMPLECLOUD V04 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: LAX: SIMPLECLOUD V05
QH5BSV1215TICLOUDLET K+, SG, MYK+系列,新加坡和马来西亚。

可用套餐:
CLOUDLET K (SG-CHINA): CLOUDLET SG K1+ MINI CLOUDLET K (SG-CHINA): CLOUDLET SG K2+ MINI CLOUDLET K (SG-CHINA): CLOUDLET SG K3+ MINI CLOUDLET K (MALAYSIA KVM): CLOUDLET MY K1+ MINI CLOUDLET K (MALAYSIA KVM): CLOUDLET MY K2+ MINI CLOUDLET K (MALAYSIA KVM): CLOUDLET MY K3+ MINI
UUX7FVLEF6CBServer-Colocation服务器租赁。

可用套餐:
SERVER COLOCATION (HK): HK STANDARD CHINA IP TRANSIT - 10MBPS SERVER COLOCATION (HK): HKG DC3 COLO, SINGLE SERVER , 1U SERVER COLOCATION (HK): HKG DC3 COLO, SINGLE SERVER , 2U,4U SERVER COLOCATION (HK): HKG DC3 COLO, FULL RACK , 42U SERVER COLOCATION (HK): HK PREMIUM CHINA - CN2 , CUG , CM SERVER COLOCATION (HK): HK GLOBAL IP TRANSIT-10M SERVER COLOCATION (HK): HKIX ONLY - 1G
XWCL8CU1MEVXCLOUDLET V , K. Japan日本软银和日本CN2 GIA。

可用套餐:
DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (JP) INTEL XEON E3 - CN2 GIA CLOUDLET V (JAPAN CN2): CLOUDLET V, TYO-V2 CLOUDLET V (JAPAN CN2): CLOUDLET V, TYO-V3 CLOUDLET V (JAPAN CN2): CLOUDLET V, TYO-V4 CLOUDLET V (JAPAN CN2): CLOUDLET V, TYO-V1 DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (JP) INTEL XEON E3 WITH SOFTBANK CLOUDLET K(JAPAN SOFTBANK): CLOUDLET K, TYO-K1 CLOUDLET K(JAPAN SOFTBANK): CLOUDLET K, TYO-K2 CLOUDLET K(JAPAN SOFTBANK): CLOUDLET K, TYO-K3 DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (JP) INTEL XEON E3 -100MBPS DEDICATED SOFTBANK DEDICATED SVR (HK, SG, JP, US,MY): (JP) INTEL XEON E3 -1GBPS DEDICATED SOFTBANK BUNDLE SERVICES: CLOUDLET K TOKYO, TYO-K1(BUNDLE) BUNDLE SERVICES: CLOUDLET K TOKYO, TYO-K2(BUNDLE) BUNDLE SERVICES: CLOUDLET V TOKYO, TYO-V1(BUNDLE) BUNDLE SERVICES: CLOUDLET V TOKYO, TYO-V2(BUNDLE) LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: LAX: SIMPLECLOUD V01 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: LAX: SIMPLECLOUD V02 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA ACCESS: LAX: SIMPLECLOUD V03 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA OPTIMIZED DDOS PROTECTION: LAX: SIMPLECLOUD XD01 LAX CLOUD WITH PREMIUM CHINA OPTIMIZED DDOS PROTECTION: LAX: SIMPLECLOUD XD02

GigsGigsCloud每种方案的优惠码是不一样的,方案A的优惠码用到方案B上同样会提示“This coupon cannot be applied to your order”,每种GigsGigsCloud优惠码的可用套餐类型参考后面的介绍。

下面是为大家整理的GigsGigsCloud方案,大家可以根据选择的方案类型使用对应的GGC优惠码获得折扣。

方案CPU内存硬盘流量/月带宽机房价格购买
USA: SimpleCloud Instances - LAX Cloud with Premium China Access
LAX: SimpleCloud V011500M20G SSD1000GB1Gbps美西CN2 GIA$12/月
$120/年
购买
LAX: SimpleCloud V0211G30G SSD2000GB1Gbps美西CN2 GIA$22/月
$220/年
购买
LAX: SimpleCloud V0322G40G SSD3000GB1Gbps美西CN2 GIA$33/月
$330/年
购买
LAX: SimpleCloud V0423G50G SSD4000GB1Gbps美西CN2 GIA$53/月
$530/年
购买
LAX: SimpleCloud V0544G60G SSD6000GB1Gbps美西CN2 GIA$73/月
$730/年
购买
US SimpleCloud - LAX Cloud with Premium China Optimized DDOS Protection
LAX-XD-0111G30G SSD1000GB500Mbps美西高防$16/月
$160/年
购买
LAX-XD-0222G60G SSD2000GB500Mbps美西高防$32/月
$320/年
购买
HK SimpleCloud - HKG Cloud with Premium China Access
HKG: CN Premium- V111G20G SSD100GB10Mbps香港CN2 GIA$22/月
$242/年
购买
HKG: CN Premium- V212G30G SSD180GB15Mbps香港CN2 GIA$44/月
$484/年
购买
HKG: CN Premium- V324G50G SSD250GB30Mbps香港CN2 GIA$88/月
$968/年
购买
HK SimpleCloud - HKG Cloud with Standard China Access
HKG: CN Standard - K01.MINI11G10G SSD300GB30Mbps香港PCCW/HKBN$5.8/月
$63/年
购买
HKG: CN Standard - K02.MINI12G20G SSD600GB50Mbps香港PCCW/HKBN$9.8/月
$106/年
购买
HKG: CN Standard - K03.MINI24G30G SSD800GB50Mbps香港PCCW/HKBN$16.8/月
$180/年
购买
HKG: CN Standard - K01.MEGA11G20G SSD120GB1Gbps香港PCCW/HKBN$10/月
$100/年
购买
HKG: CN Standard - K02.MEGA12G30G SSD220GB1Gbps香港PCCW/HKBN$20/月
$200/年
购买
HKG: CN Standard - K03.MEGA24G50G SSD330GB1Gbps香港PCCW/HKBN$30/月
$300/年
购买
HK SimpleCloud - HKG Cloud with Asia Global Route
HKG: GLOBAL - K0111G20G SSD1000GB1Gbps香港非直连$5/月
$50/年
购买
HKG: GLOBAL - K0212G30G SSD2000GB1Gbps香港非直连$10/月
$100/年
购买
HKG: GLOBAL - K0324G50G SSD3000GB1Gbps香港非直连$20/月
$200/年
购买
JP Cloud - CLOUDLET V (JAPAN CN2)
CLOUDLET V, TYO-V11500MB10G SSD300GB10Mbps日本CN2 GIA$88/年购买
CLOUDLET V, TYO-V21500MB15G SSD150GB60Mbps日本CN2 GIA$18/月
$180/年
购买
CLOUDLET V, TYO-V311G20G SSD250GB100Mbps日本CN2 GIA$48/月
$480/年
购买
CLOUDLET V, TYO-V422G30G SSD300GB200Mbps日本CN2 GIA$88/月
$880/年
购买
JP Cloud - CLOUDLET K(JAPAN SOFTBANK)
CLOUDLET K, TYO-K11500MB10G SSD500GB100Mbps日本软银$9.8/月
$98/年
购买
CLOUDLET K, TYO-K221G20G SSD1000GB150Mbps日本软银$19.8/月
$208.8/年
购买
CLOUDLET K, TYO-K322G30G SSD2000GB200Mbp日本软银$29.8/月
$338.8/年
购买
MY Cloud - CLOUDLET K (Malaysia KVM)
CLOUDLET MY K1+ MINI1500MB15G SSD400GB30Mbps马来西亚PCCW$6.8/月
$73/年
购买
CLOUDLET MY K2+ MINI21G30G SSD700GB50Mbp马来西亚PCCW$10.8/月
$116/年
购买
CLOUDLET MY K3+ MINI32G60G SSD1000GB50Mbps马拉西亚PCCW$17.8/月
$119/年
购买
SG Cloud - CLOUDLET K (SG-China)
CLOUDLET SG K1+ MINI1500MB15G SSD400GB30Mbps新加坡PCCW$5.8/月
$63/年
购买
CLOUDLET SG K2+ MINI21G30G SSD700GB50 Mbps新加坡PCCW$9.8/月
$106/年
购买
CLOUDLET SG K3+ MINI32G60G SSD1000GB50 Mbps新加坡PCCW$16.8/月购买
VDS (HK, SG, US)
HK VDS可选(独享)可选(独享)可选可选可选香港CN2 GIA
香港高防
香港PCCW
$29/月购买
SG VDS可选(独享)可选(独享)可选可选可选新加坡PCCW$39/月购买
US VDS可选(独享)可选(独享)可选可选可选美西CN2 GIA
美西高防
$49/月购买
DEDICATED SERVER (HK,SG,JP,LA)
日本CN2服务器E3-1230v2
Quadcore
16G DDR500G SSD无限流量10Mbps独享日本CN2 GIA$169/月购买
日本软银服务器E3-1230v2
Quadcore
16G DDR500G SSD6TB100Mbps日本软银$139/月购买
香港CN2服务器可选可选可选无限流量10Mbps独享香港CN2 GIA$239/月购买
高防香港服务器可选可选可选可选10Mbps独享香港CN2 GIA高防$269/月购买
新加坡服务器E5-2650
OctaCore
24G DDR500G SSD
或1000G SATA
10TB100Mbps新加坡PCCW$139/月购买
高防美国服务器E3-1230v2
Quadcore
16G DDR1TB SATA无限流量30Mbps独享美西CN2高防$139/月购买
马来西亚服务器E3-1230v2
Quadcore
16G DDR500G SSD无限流量30Mbps独享马来西亚PCCW$139/月购买
CDN - Asia China Optimised CDN Services
CDN免备案多个节点包括香港加速防御多种方案$5/月购买

 

二、使用GigsGigsCloud优惠码

找到想要购买的GigsGigsCloud VPS方案,点击上表中最后的直达链接立即购买,根据方案类型找到对应的GigsGigsCloud优惠码,在方案购买页面点击“Use promotional code”即可使用GigsGigsCloud优惠码:

如何使用GigsGigsCloud优惠码

详细的注册教程:《GigsGigsCloud新用户注册和购买教程,支持支付宝付款

以上就是GigsGigsCloud中文网为大家整理的GigsGigsCloud优惠码了,永久有效,保证最新,也是GigsGigsCloud中文网专属优惠码,新人老用户均可使用,如果在使用过程中出现问题,欢迎在文末留言!如果你的朋友还在找GigsGigsCloud优惠码,那么直接把这个页面分享给他吧~

赞(0)
未经允许不得转载:GigsGigsCloud中文网 » GigsGigsCloud优惠码整理与优惠码使用教程分享