GigsGigsCloud中文网
www.gigsgigscloudcn.com

GigsGigsCloud香港K系列测评,CLOUDLET K,香港PCCW

GigsGigsCloud香港K系列应该是买的人最多的香港VPS方案了,香港PCCW线路,三网直连,国内延迟低,速度不错。那么GigsGigsCloud香港K系列到底怎么样呢?本文从速度、延迟、路由三个方面对这款香港VPS做个测评。

一、GigsGigsCloud香港K系列介绍

方案地址:https://clientarea.gigsgigscloud.com/index.php?/cart/cloudlet-k–hk-pccw-/&step=0

GigsGigsCloud香港K系列即CLOUDLET K,香港PCCW线路,分为K+、K+MINI、K+MEGA,本文测试机器为K2+ MINI,峰值带宽50Mbps,测试IP:103.1.153.*。

更多GigsGigsCloud方案整理:《GigsGigsCloud在售方案汇总与整理

二、GigsGigsCloud香港K系列速度测试

测试机器峰值带宽是50Mbps,从上传速度来看(服务器到我们本地的速度),电信、移动和联通三网基本都跑满带宽:

GigsGigsCloud香港K系列速度测试

三、GigsGigsCloud香港K系列延迟测试

这是全国延迟,平均62毫秒,电信延迟最低,联通延迟最高:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 171 广东广州(上海云盾) 9.4 毫秒 湖南益阳(移动) 282.8 毫秒 62.2 毫秒
联通线路 22 安徽滁州(电信2) 54.7 毫秒 吉林延边(联通) 133.2 毫秒 95.9 毫秒
电信线路 67 广东广州(天翼云二区) 9.7 毫秒 江苏南京(天翼云) 148.1 毫秒 53.1 毫秒
移动线路 20 广东广州(移动) 12.6 毫秒 湖南益阳(移动) 282.8 毫秒 78.1 毫秒
东北地区 14 辽宁沈阳(天翼云) 60.1 毫秒 吉林延边(联通) 133.2 毫秒 82.3 毫秒
华北地区 19 北京(金山云) 40.0 毫秒 北京(青云三区A) 100.2 毫秒 59.9 毫秒
西北地区 5 宁夏中卫(天翼云) 62.9 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 104.6 毫秒 76.3 毫秒
西南地区 21 重庆(天翼云) 34.3 毫秒 重庆(联通) 113.2 毫秒 64.6 毫秒
华中地区 13 湖南长沙(天翼云) 17.9 毫秒 湖南益阳(移动) 282.8 毫秒 82.1 毫秒
华东地区 74 上海地面通(CN2) 32.4 毫秒 江苏南通(移动) 190.4 毫秒 64.4 毫秒
华南地区 25 广东广州(上海云盾) 9.4 毫秒 广东深圳(bgp) 95.8 毫秒 31.1 毫秒

四、GigsGigsCloud香港K系列路由测试

1、去程路由

电信路由:

GigsGigsCloud香港K系列路由测试

移动路由:

GigsGigsCloud香港K系列路由测试

联通路由:

GigsGigsCloud香港K系列路由测试

2、回程路由

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1 103.113.157.1 0.58 ms AS134520 中国 香港 gigsgigscloud.com
 2 *
 3 63.216.143.81 1.57 ms AS3491,AS31713 中国 香港 pccw.com
 4 HundredGE0-1-0-0.br05.hkg05.pccwbtn.net (63.223.31.158) 1.70 ms AS3491,AS31713 中国 香港 pccw.com
 5 202.97.91.9 9.57 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
 6 202.97.38.94 6.26 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
 7 202.97.66.161 11.40 ms * 中国 广东 广州 电信
 8 183.61.220.245 8.07 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
 9 183.56.129.10 8.25 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
10 14.215.116.1 9.62 ms AS58543 中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1 103.113.157.1 0.30 ms AS134520 中国 香港 gigsgigscloud.com
 2 *
 3 63.216.143.81 1.61 ms AS3491,AS31713 中国 香港 pccw.com
 4 HundredGE0-7-0-0.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.223.31.182) 2.33 ms AS3491,AS31713 中国 香港 pccw.com
 5 HundredGE0-7-0-0.br04.hkg05.pccwbtn.net (63.223.31.182) 2.84 ms AS3491,AS31713 中国 香港 pccw.com
 6 63-218-254-6.static.pccwglobal.net (63.218.254.6) 30.15 ms AS3491,AS31713 中国 香港 pccw.com
 7 202.97.74.2 32.41 ms * 中国 上海 电信
 8 202.97.24.165 45.05 ms AS4134 中国 上海 电信
 9 *
10 101.95.120.109 45.77 ms AS4812 中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1 103.113.157.1 0.59 ms AS134520 中国 香港 gigsgigscloud.com
 2 *
 3 061093184210.static.ctinets.com (61.93.184.210) 2.41 ms AS10103 中国 香港 hkbn.net
 4 202.4.163.3 8.70 ms * 中国 香港 hkbn.net
 5 061244224051.ctinets.com (61.244.224.51) 2.41 ms AS9269 中国 香港 hkbn.net
 6 *
 7 218.188.104.218 4.58 ms AS9304 中国 香港 hgc.com.hk
 8 59.43.183.109 10.65 ms * 中国 广东 广州 电信
 9 *
10 59.43.130.113 10.99 ms * 中国 广东 广州 电信
11 59.43.19.198 25.90 ms * 中国 福建 厦门 电信
12 27.159.81.246 38.30 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
13 *
14 117.25.141.110 35.79 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
15 117.28.254.129 53.57 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
 1 103.113.157.1 0.25 ms AS134520 中国 香港 gigsgigscloud.com
 2 *
 3 061093184210.static.ctinets.com (61.93.184.210) 2.39 ms AS10103 中国 香港 hkbn.net
 4 202.4.163.3 2.72 ms * 中国 香港 hkbn.net
 5 014136142018.ctinets.com (14.136.142.18) 5.11 ms AS9269 中国 香港 hkbn.net
 6 121.189.2.141 60.57 ms AS4766 中国 香港 kt.com
 7 112.174.89.65 67.74 ms AS4766 韩国 kt.com
 8 112.174.95.17 51.79 ms AS4766 韩国 首尔 kt.com
 9 112.174.83.226 59.67 ms AS4766 韩国 首尔 kt.com
10 219.158.34.213 61.18 ms AS4837 中国 北京 联通
11 *
12 *
13 *
14 113.207.25.138 94.85 ms AS4837 中国 重庆 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1 103.113.157.1 0.30 ms AS134520 中国 香港 gigsgigscloud.com
 2 *
 3 061093184210.static.ctinets.com (61.93.184.210) 9.71 ms AS10103 中国 香港 hkbn.net
 4 202.4.163.3 2.64 ms * 中国 香港 hkbn.net
 5 014136142014.ctinets.com (14.136.142.14) 3.35 ms AS9269 中国 香港 hkbn.net
 6 219.158.41.65 8.88 ms AS4837 中国 香港 联通
 7 *
 8 *
 9 *
10 *
11 119.6.197.198 98.97 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
12 119.7.220.218 101.82 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
13 119.6.6.6 97.82 ms AS4837 中国 四川 成都 联通

----------------------------------------------------------------------
安徽移动
traceroute to 211.138.180.2 (211.138.180.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1 103.113.157.1 0.26 ms AS134520 中国 香港 gigsgigscloud.com
 2 100.64.0.9 1.26 ms AS49605 共享地址
 3 203.131.251.61 1.05 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
 4 ae-14.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.178) 2.18 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
 5 *
 6 *
 7 *
 8 221.183.55.70 12.95 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
 9 221.176.24.57 13.80 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.176.22.113 13.42 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 *
12 *
13 *
14 *
15 ns1.ah.chinamobile.com (211.138.180.2) 46.43 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1 103.113.157.1 0.36 ms AS134520 中国 香港 gigsgigscloud.com
 2 100.64.0.9 1.27 ms AS49605 共享地址
 3 203.131.251.61 17.35 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
 4 ae-14.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.178) 1.80 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
 5 ce-0-2-0-3.r03.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.86) 3.42 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
 6 *
 7 *
 8 *
 9 221.183.25.122 54.20 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 *
11 221.176.18.14 92.47 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
12 *
13 183.221.32.30 90.87 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
14 223.87.85.54 84.69 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
15 183.221.253.100 83.42 ms AS9808 中国 四川 成都 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1 103.113.157.1 0.41 ms AS134520 中国 香港 gigsgigscloud.com
 2 100.64.0.9 2.36 ms AS49605 共享地址
 3 ix-ge-3-0-6-0.thar1.hk2-hongkong.as6453.net (180.87.163.18) 0.98 ms AS6453 中国 香港 tatacommunications.com
 4 if-ae-7-8.tcore1.hk2-hongkong.as6453.net (180.87.163.106) 161.85 ms AS6453 中国 香港 tatacommunications.com
 5 if-et-24-66.hcore2.kv8-chiba.as6453.net (116.0.67.99) 64.75 ms AS6453 日本 千叶县 千叶 tatacommunications.com
 6 if-ae-2-6.tcore2.lvw-losangeles.as6453.net (116.0.74.15) 161.58 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
 7 if-ae-2-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.1) 174.32 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
 8 66.110.59.182 181.18 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
 9 101.4.117.213 182.25 ms AS4538 中国 北京 教育网
10 101.4.117.101 181.85 ms AS4538 中国 北京 教育网
11 101.4.116.205 178.05 ms AS4538 中国 北京 教育网
12 *
13 202.115.255.2 354.58 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
14 202.115.254.246 206.31 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
15 *
16 202.112.14.151 206.78 ms AS24355 中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------
赞(0)
未经允许不得转载:GigsGigsCloud中文网 » GigsGigsCloud香港K系列测评,CLOUDLET K,香港PCCW